زیست کاپ دهم 2

گزینه صحیح را انتخاب کنید. و علت انتخاب خود را توضیح دهید.

کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

الف- تورژسانس در استوار ماندن هر اندام گیاهی نقش مهمی دارد.

ب- هر کاهش اندازه و حجم پروتوپلاست با آبیاری قابل مرتفع شدن است.

ج- به دنبال افزایش فشار اسمزی یاخته، حجم شیره واکوئولی می‌تواند افزایش یابد.

د- به هنگام تورژسانس، پروتوپلاست یاخته‌های گیاهی همواره به دیواره پسین فشار می‌آورد.

ارسال شده توسط : Dr.salari
پرسیده شد در : فروردین 29, 1402 18:54

پاسخ ها :

0
گزینه ج
ارسال شده توسط : kiaarash
ارسال شده در : اردیبهشت 9, 1402 11:41
0
گزینه ج الف (غلط‌) /پاسخ صحیح:تورژسانس در استوار ماندن اندام های غیر چوبی نقش مهمی دارد ب (غلط)/پاسخ صحیح: کاهش اندازه پروتوپلاست در مدت طولانی بدون شک غیرقابل برگشت بوده و موجب مرگ سلول ها می شود (حتی با آبیاری فراوان) ج (صحیح) د (غلط)/پاسخ صحیح:ممکن است یاخته گیاهی دیواره پسین نداشته باشد (پس می تواند غلط باشد)
ارسال شده توسط : علی رضا باوقار زعیمی
ارسال شده در : اردیبهشت 6, 1402 19:13
2
پاسخ صحیح گزینه: ج
ارسال شده توسط : Drsalari
ارسال شده در : فروردین 31, 1402 13:56
1
پاسخ => گزینه ج الف) غلط, در استواری اندام های غیر چوبی نقش دارد. ب) غلط, اگر مدت پلاسمولیز طولانی باشد با هر چقدر آبیاری نمی توان کاری از پیش برد. ج) صحیح, وقتی که فشار اسمزی افزایش می یابد در آب به آنجا وارد شده و می تواند باعث افزایش حجم شود. د) غلط, همۀ یاخته های گیاهی دیواره پسین ندارند.
ارسال شده توسط : maHdi-pz
ارسال شده در : فروردین 30, 1402 18:52
1
ج تورژسانس باعث افزایش سرعت واکویولی میشود
ارسال شده توسط : ایلیا مشفقی
ارسال شده در : فروردین 30, 1402 18:23
2
گزینه ج
ارسال شده توسط : علیرضا لاهوتی نیا
ارسال شده در : فروردین 30, 1402 18:18
1
ج زیرا با فشار اسمزی بین سلول ها جا به جا میشود
ارسال شده توسط : محمد معین فطری
ارسال شده در : فروردین 30, 1402 09:56
1
گزینه ج
ارسال شده توسط : مهدی افروز
ارسال شده در : فروردین 30, 1402 02:23
1
گزینه ج / جهت آب از محیطی با فشار اسمزی کمتر به محیطی با فشار اسمزی بیشتر است و با توجه به گزینه با افزایش فشار اسمزی سلول نسبت به محیط بیرون حجم واکئول و در نتیجه شیره آن افزایش میابد
ارسال شده توسط : بردیا خلیلی
ارسال شده در : فروردین 29, 1402 16:57
0
الف
ارسال شده توسط : ایلیا مشفقی
ارسال شده در : فروردین 29, 1402 16:04
0
بین ج و د شک دارم ولی انتخاب نهایی گزینه د
ارسال شده توسط : محمد معین زارع زاده
ارسال شده در : فروردین 29, 1402 15:53

برای ارسال سوال یا پاسخ به سوالات کاربران باید به حساب کاربری خود وارد شوید.

ورود یا عضویت